Pasirinkite kategoriją ir pradėkite pirkti

Meniu

Meniu

Naujienlaiškio kodo naudojimo taisyklės


Akcijos „Nuolaidos kodas – Naujienlaiškis“ sąlygos


I. Bendrosios nuostatos

1. Šiose akcijos, vadinamos „Nuolaidų kodas - Naujienlaiškis“, sąlygose nustatytos Akcijos taisyklės, sąlygos bei skundų pateikimo terminas ir procedūra, naudojimosi taisyklės ir teisės, suteikiamos Akcijoje dalyvaujantiems asmenims, taip pat Organizatoriaus įsipareigojimai (toliau – Akcijos sąlygos).

2. Akcijos  „Nuolaidų kodas - Naujienlaiškis“ (toliau – Akcija) Organizatorius yra  bendrovė eobuwie.pl S.A. (lenk. eobuwie.pl Spółka Akcyjna), kurios buveinė yra Nowy Kisielin – Nowa g. 9, 66-002 Zieliona Gura, Lenkija (lenk. ul. Nowy Kisielin – Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, Polska), įregistruota Nacionalinio teismų registro Įmonių registre, kurį tvarko Zeliona Guros rajono teismo VIII komercinis skyrius prie Nacionalinio teismo registro, numeris (KRS) 0000541722, mokesčių mokėtojo kodas (NIP) 9291353356, įmonės kodas (REGON) 970569861, įstatinis kapitalas, kurį sudaro 2 000 000,00 zlotų, yra visiškai apmokėtas (toliau – Organizatorius).

3. Akcija yra vykdoma per modivo.lt internetinę parduotuvę (toliau – Internetinė parduotuvė) adresu internete www.modivo.lt.

4. Akcijoje gali dalyvauti klientai, gavę iš Organizatoriaus nuolaidos kodą – įvykdę dalyvavimo Akcijoje sąlygas tampa Akcijos dalyviais (toliau – Akcijos dalyvis). Akcija yra skirta tik asmenims, užsisakiusiems Internetinės parduotuvės Naujienlaiškius. Organizatorius ne vėliau kaip per 2 dienas nuo Naujienlaiškių užsisakymo dienos išsiunčia nuolaidos kodą Kliento elektroninio pašto adresu, kurį Klientas nurodė užsisakydamas Naujienlaiškius.


II. Akcijos dalykas ir Akcijos sąlygos

1. Akcijos dalykas yra galimybė Akcijos dalyviui pagal Akcijos sąlygose numatytas taisykles pasinaudoti Akcija, kurios metu Akcijos dalyviui suteikiama 10 eurų nuolaida, taikoma nuo pradinės (reguliariosios) Produktų, siūlomų Internetinėje parduotuvėje Akcijos galiojimo laikotarpiu, pardavimo bruto Kainos (toliau – Nuolaida).

2. Akcija netaikoma nukainotiems Produktams (t. y. Produktams, kurių Kaina jau prieš Akciją buvo sumažinta) arba Produktams, kuriems jau yra taikomi premijos, kuponai, akcijos, nuolaidos, mažesnė Kaina arba kitokie išskirtiniai Kainų ar produktų pasiūlymai.

3. Nuolaida suteikiama perkant Produktus ne mažiau kaip už 100 eurų.

4. Akcija gali būti atšaukta (toliau – Akcijos galiojimo laikas), atsižvelgiant į 13 punktą.

5. Dalyvavimas Akcijoje yra savanoriškas ir nemokamas (Akcijos dalyvis, pirkdamas produktus pagal Akciją, nepatiria papildomų išlaidų, išskyrus pareigą sumokėti Produktų, kuriems taikoma Akcija, Kainą bei padengti Kliento pasirinktas išlaidas, tarp jų pristatymo išlaidas).

6. Norint dalyvauti Akcijoje, būtina:


a) užsisakyti Naujienlaiškių siuntimo paslaugą, kaip numatyta Taisyklėse;

b) susipažinti su Akcijos sąlygomis ir sutikti su jomis;

c) Akcijos galiojimo laikotarpiu pateikti Užsakymą, kurio suma būtų ne mažesnė kaip 100 eurų;

d) prieš pateikiant Užsakymą Krepšelio skiltyje įvesti Organizatoriaus Akcijos dalyviui suteiktą kodą, kuris leidžia pasinaudoti Nuolaida, bei paspausti „Panaudoti kuponą“. Jei Akcijos dalyvis Nuolaidos kodą įves po Užsakymo pateikimo, Nuolaida nebus pritaikyta.


7. Akcijos nuolaida nesumuojama su kitomis akcijomis, nuolaidomis, mažesnėmis Kainomis, lojalumo programomis, specialiais Kainų ar Produktų pasiūlymais, taikomais Internetinėje parduotuvėje, išskyrus atvejus, kai tokios akcijos, nuolaidos, mažesnės Kainos, lojalumo programos, specialios Kainų ar Produktų pasiūlymo sąlygos numato kitaip.

8. Nuolaida bus pritaikyta Akcijos dalyvio įsigyto Internetinėje parduotuvėje produkto ar Produktų reguliarią Kainą sumažinant nustatyta Nuolaidos suma, skaičiuojant nuo visos reguliarios Produkto Kainos. Akcija (mažesnė Kaina) netaikoma Internetinėje parduotuvėje įsigytų pagal Akciją Produktų pristatymo išlaidoms, kurias visas padengia Akcijos dalyvis. 

9. Perkant vienu metu kelis Produktus, kuriems taikoma Akcija, Nuolaida skaičiuojama nuo bendros įsigytų Produktų, kuriems taikoma Akcija, Kainos.

10. Akcijos galiojimo laikotarpiu kiekvienas Akcijos dalyvis gali pasinaudoti Nuolaida tik vieną kartą.

11. Organizatoriaus nustatyta Akcijos Nuolaida neišmokama pinigais arba nekeičiama į bet kokią kitą mokėjimo priemonę bei negali būti perkelta.

12. Akcijos dalyvis, pirkdamas Produktus Internetinėje parduotuvėje, turi teisę, tačiau neprivalo pasinaudoti Nuolaida.

13. Akcijos dalyvis gali pasinaudoti Nuolaida pagal šiose Akcijos sąlygose numatytas sąlygas 6 mėn. laikotarpiu nuo jos suteikimo.


III. Skundų teikimas

1. Visus skundus, susijusius su Akcija, Akcijos dalyvis gali teikti elektroniniu paštu [email protected] arba siųsdamas laiškus Organizatoriaus adresu eobuwie.pl S.A. Nowy Kisielin – Nowa g. 9, 66-002 Zieliona Gura, Lenkija (lenk. ul. Nowy Kisielin – Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, Polska) (toliau – Skundai).

2. Siekdami per įmanomai trumpiausią laiką išnagrinėti Skundus, prašome nurodyti Akcijos dalyvio vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis (pvz., elektroninį adresą arba telefono numerį) bei aprašyti Skundo teikimo priežastis.

3. Akcijos dalyvis bus informuotas apie išnagrinėtą Skundą ir sprendimo būdą per 14 dienų elektroniniu paštu arba raštu.

4. Skundus nagrinėja Organizatorius, vadovaudamasis, be kita ko, ir šių Akcijos sąlygų nuostatomis.


IV. Baigiamosios nuostatos

1. Šios Akcijos sąlygos yra pateiktos internete adresu URL: www.modivo.lt/naujienlaiskio-kodo-naudojimo-taisykles ir įsigalioja nuo 2019.08.09.

2. Jei neatsiranda aiški kitokia reikšmė, tai Akcijos sąlygose vartojamos sąvokos, rašomos didžiąja raide, turi tokią reikšmę, kokia joms suteikta Internetinės parduotuvės taisyklėse, pateiktose adresu www.modivo.lt/taisykles.

3. Paslaugų teikėjas gali pakeisti šias Taisykles esant bent vienai iš toliau nurodytų svarbių priežasčių.


a) pasikeitė teisės aktai, reguliuojantys Akcijos sąlygas, taisykles ir ribojimus, jei tai turi įtakos abipusėms Organizatoriaus ir Akcijos dalyvio teisėms bei įsipareigojimams;

b) pasikeitė Akcijos vykdymo būdas dėl techninių ar technologinių priežasčių;

c) pasikeitė teisės aktai, reguliuojantys Organizatoriaus vykdomą Produktų pardavimą arba paslaugų teikimą elektroniniu būdu, jei tai turi įtakos abipusėms teisėms ir įsipareigojimams, numatytiems Kliento ir Pardavėjo sudarytoje sutartyje, arba pasikeitė šių teisės aktų aiškinimas dėl teismų priimtų nutarčių, kompetentingų įstaigų ar institucijų sprendimų, rekomendacijų ar nurodymų;

d) įvyko paslaugų teikimo pokyčiai dėl techninių ar technologinių priežasčių (konkrečiai, įgyvendinant Taisyklėse numatytus techninius reikalavimus);

e) Taisyklėse numatytų paslaugų apimties ir teikimo pokyčiai, atsiradę Pardavėjui įvedus naujas paslaugas, modifikavus arba panaikinus esamas paslaugas ar funkcionalumą.


4. Atlikęs Taisyklių pakeitimus, Paslaugų teikėjas Interneto svetainėje paskelbs vientisą Taisyklių tekstą. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo tos dienos, kai jie yra aiškiai išdėstyti ir pateikti pirmiau nurodytu adresu..

5. Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir ji priklauso Lietuvos Respublikos teismų, bendrosios kompetencijos teismų jurisdikcijai, išskyrus atvejus, kai imperatyvios teisės aktų nuostatos numato kitaip.

Gaukite 10 Eur pirkiniams
Užsiregistruokite ir gaukite informaciją apie naujus produktus ir akcijas.