Akcijos „Modivo gimtadienis“ sąlygos

 

I Bendrosios nuostatos

 

1. Šiose akcijos, vadinamos Modivo gimtadienis, sąlygose nustatytos Akcijos taisyklės, sąlygos bei skundų pateikimo terminas ir procedūra, naudojimosi taisyklės ir teisės, suteikiamos Akcijoje dalyvaujantiems asmenims, taip pat Organizatoriaus įsipareigojimai (toliau – Akcijos sąlygos).

2. Akcijos Modivo gimtadienis(toliau – Akcija) Organizatorius yra bendrovė eobuwie.pl S.A. (lenk. eobuwie.pl Spółka Akcyjna), kurios buveinė yra Nowy Kisielin – Nowa g. 9, 66-002 Zieliona Gura, Lenkija (lenk. ul. Nowy Kisielin – Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, Polska), įregistruota Nacionalinio teismų registro Įmonių registre, kurį tvarko Zeliona Guros rajono teismo VIII komercinis skyrius prie Nacionalinio teismo registro, numeris (KRS) 0000541722, mokesčių mokėtojo kodas (NIP) 9291353356, (BDO) 000031285, įmonės kodas (REGON) 970569861, įstatinis kapitalas, kurį sudaro 2 000 000,00 zlotų, yra visiškai apmokėtas (toliau – Organizatorius).

3. Akcija yra vykdoma per modivo.lt internetinę parduotuvę (toliau – Internetinė parduotuvė) adresu internete modivo.lt .

4. Akcijoje gali dalyvauti klientai, įvykdę dalyvavimo Akcijoje sąlygas tampa Akcijos dalyviais (toliau – Akcijos dalyvis).

 

II Akcijos dalykas ir Akcijos sąlygos

 

1. Akcijos dalykas yra galimybė Akcijos dalyviui pagal Akcijos sąlygose numatytas taisykles pasinaudoti Akcija, kurios galiojimo metu Akcijos dalyviui suteikiama nuolaida, taikoma nuo aktualios Produktų kainos, siūlomų Internetinėje parduotuvėje https://www.modivo.lt ir pažymėtų akcijos emblemomis „-25% su kodu PARTY“ , Akcijos galiojimo laikotarpiu, pardavimo bruto Kainos (toliau – Nuolaida).

2. Akcija galioja nuo 09.11 iki 2020.09.13 (toliau – Akcijos galiojimo laikotarpis).

3. Dalyvavimas Akcijoje yra savanoriškas ir nemokamas (Akcijos dalyvis, pirkdamas produktus pagal Akciją, nepatiria papildomų išlaidų, išskyrus pareigą sumokėti Produktų, kuriems taikoma Akcija, Kainą bei padengti Kliento pasirinktas išlaidas, tarp jų pristatymo išlaidas).

4. Tam tikri produktai turi teisę nedalyvauti akcijoje.

5. Norint dalyvauti Akcijoje, būtina:

a)susipažinti su Akcijos sąlygomis ir sutikti su jomis;

b) įdėti į Pirkinių krepšelį Akcjoje dalyvaujančius Produktus;

c) prieš pateikiant Užsakymą Krepšelio skiltyje įvesti Organizatoriaus Akcijos dalyviui suteiktą kodą „PARTY“, kuris leidžia pasinaudoti Nuolaida, bei paspausti mygtuką „Naudoti kuponą“. Jei Akcijos dalyvis Nuolaidos kodą įves po Užsakymo pateikimo, Nuolaida nebus pritaikyta.

6. Akcijos nuolaida nesumuojama su kitomis akcijomis, nuolaidomis, mažesnėmis Kainomis, lojalumo programomis, specialiais Kainų ar Produktų pasiūlymais, taikomais Internetinėje parduotuvėje, išskyrus atvejus, kai tokios akcijos, nuolaidos, mažesnės Kainos, lojalumo programos, specialios Kainų ar Produktų pasiūlymo sąlygos numato kitaip.

7. Perkant vienu metu kelis Produktus, kuriems taikoma Akcija, Nuolaida skaičiuojama atitinkamai nuo kiekvieno atskiro Produkto, kuriems taikoma Akcija, Kainos.

8. Organizatoriaus nustatyta Akcijos Nuolaida neišmokama pinigais arba nekeičiama į bet kokią kitą mokėjimo priemonę bei negali būti perkelta.

 

III Skundų teikimas

 

1. Visus skundus, susijusius su Akcija, Akcijos dalyvis gali teikti elektroniniu paštu info@modivo.lt arba siųsdamas laiškus Organizatoriaus adresu eobuwie.pl S.A., Nowy Kisielin - Innowacyjna 1, Park Logistyczny Panattoni, 66-002 Zielona Góra (toliau – Skundai).

2. Siekdami per įmanomai trumpiausią laiką išnagrinėti Skundus, prašome nurodyti Akcijos dalyvio vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis (pvz., elektroninį adresą arba telefono numerį) bei aprašyti Skundo teikimo priežastis.

3. Akcijos dalyvis bus informuotas apie išnagrinėtą Skundą ir sprendimo būdą per 14 dienų elektroniniu paštu arba raštu.

4. Skundus nagrinėja Organizatorius, vadovaudamasis, be kita ko, ir šių Akcijos sąlygų nuostatomis.

 

IV Baigiamosios nuostatos

 

1. Šios Akcijos sąlygos yra pateiktos internete adresu URL: https://modivo.lt/modxpartytaisykles.

2. Jei neatsiranda aiški kitokia reikšmė, tai Akcijos sąlygose vartojamos sąvokos, rašomos didžiąja raide, turi tokią reikšmę, kokia joms suteikta Internetinės parduotuvės taisyklėse, pateiktose adresu https://modivo.lt/modxpartytaisykles .

3. Paslaugų teikėjas gali pakeisti šias Taisykles esant bent vienai iš toliau nurodytų svarbių priežasčių:

a) jeigu pasikeitė teisės aktų nuostatos, reglamentuojančios Paslaugų teikėjo elektroninių paslaugų teikimą, turinčios įtakos Sutartyje nurodytoms abipusėms teisėms ir prievolėms, arba pasikeitė minėtų nuostatų aiškinimas dėl teismų priimtų nutarčių, sprendimų, rekomendacijų ar kompetentingų įstaigų ar institucijų rekomendacijų;

b) jeigu dėl techninių ar technologinių priežasčių pasikeitė paslaugų atlikimo būdas;

c) jeigu išimtinai dėl techninių ar technologinių priežasčių pasikeitė paslaugų teikimo būdas;

d)jeigu dėl Paslaugų teikėjo naujai įvestų, modifikuotų arba panaikintų Taisyklėse aptartų funkcijų ar paslaugų pasikeitė paslaugų, kurioms taikomos Taisyklių nuostatos, teikimas arba apimtis.

4. Atlikęs Taisyklių pakeitimus, Paslaugų teikėjas Interneto svetainėje https://modivo.lt/modxpartytaisykles paskelbs vientisą Taisyklių tekstą. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo tos dienos, kai jie yra aiškiai išdėstyti ir pateikti pirmiau nurodytu adresu.

5. Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir ji priklauso Lietuvos Respublikos teismų, bendrosios kompetencijos teismų jurisdikcijai, išskyrus atvejus, kai imperatyvios teisės aktų nuostatos numato kitaip.

 

Zieliona Gura (Zielona Góra), 2020.09.09